வெள்ளி, பிப்ரவரி 20, 2009

எனக்கான நீ...


எனக்கான நீ இன்னமும் என் மனக்கூட்டிற்குள்
பத்திரமாய்
என் நினைவலைகளில் தினம் தினம் என்னுடனே...


என் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களின் பொழுதும்,
என் பெரிய சோகங்களின் பொழுதும்,
என் செல்லக் குறும்புகளின் பொழுதும்,
எனக்கான நீ இன்னமும் என் மனக்கூட்டிற்குள்

பத்திரமாய்


அதிகாலை வேளைகளில் நான் உன் பெயரை
உச்சரிக்கும் பொழுதும்
அந்தி மாலை நேர‌ங்க‌ளில் என் உறக்கக்
கனவுகளின் போதும்
என‌க்கான‌ நீ இன்னமும் என் ம‌ன‌க்கூட்டிற்குள்
‌த்திர‌மாய்


என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு த‌ருண‌ங்க‌ளின்
பொழுதும்
என் வீட்டிற்குள் நான் வாச‌ம் செய்யும் என்
அலுவல்களின் போதும்
என‌க்கான‌ நீ இன்ன‌மும் என் ம‌ன‌க்கூட்டிற்குள்
‌த்திர‌மாய்

நொடுஞ்சாலை வீதிக‌ளில் நான் ந‌ட‌ந்து செல்லும்
பொழுதும்
நீண்ட‌ தூர‌ என் பிரயாணங்களின் போதும்
என‌க்கான‌ நீ இன்ன‌மும் என் ம‌ன‌க்கூட்டிற்குள்

பத்திர‌மாய்

என் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுது த‌னினும்
எனக்கான நீ என்னுடனே என் நினைவலைகளில்...
என்றென்றும் என் மனக்கூட்டிற்க்குள் இன்னமும்
பத்திரமாய்
உன‌க்கான‌ நான் உன் இத‌ய‌ வாச‌ல் த‌னிலும்
இல்லாத‌ போதும்...