புதன், பிப்ரவரி 25, 2009

எல்லாப் புகழும் அவன் ஒருவனுக்கே!


ஒஸ்காரின் நாயகனே
சாதனையின் காவியனே
உலகமெங்கும் உன் பெயர்
உவகையுடன் உதிர்த்து விட‌
களிப்புடனே நாம் கூறுகிறோம்
Congratulation!இசையாய் வாழ்பவனே
இமையமாய் உயர்பவனே

விண்ணெல்லாம் உன் புகழ்
விடிவெள்ளியாய் ஒளி பரப்ப‌
பெருமையுடன் நாம் கூறிடுவோம்
Best Wishes!
தென் இந்தியாவில் மலர்ந்தவனே
தேனமுதாய் பொழிபவனே
இதயமெங்கும் உன் இசை
இன்பமாய் இடி முழங்க
கீதமுடன் நாம் கூறிடலாம்
Greetings For You!
உன் அன்னை உளம் மகிழ‌
உறவெல்லாம் உடன் சிறக்க‌
நெஞ்சமெல்லாம் உன் உருவம்
நெடிது காலம் நிலை பெறவே
கொண்டாடி மகிழ்ந்து நாம் கூறுகின்றோம்
God Bless You!